Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

 Oversikt over styrer/nemnder/råd i Snillfjord kommune:

Snillfjord kommunestyre

Snillfjord formannsskap

Administrasjonsutvalg

Arbeidsmiljøutvalg

Valgstyre

Kontrollutvalg

Skattetakstnemnd

Overskattetakstnemnd

Trafikksikkerhetsutvalg

Eldreråd

Forliksråd

Utvalg a møtefullmektiger til Forliksråd

Likestillingsutvalg

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Vannregion Trøndelag

Søndre Fosen Vannområde

Skoleutvalg for videregående skoler

Styrende organ for HAMOS

IKA Trøndelag

Hemne Kraftlag

Representant i Samarbeidsutvalget for skole/barnehage

Heimevernsnemnd

Snillfjord Kirkelige Fellesråd

Snillfjord kommune har 17 medlemmer i kommunestyre, inkludert formannskapet med 5 medlemmer.

I rådene/utvalgene sitter det medlemmer som er valgt ut i fra politisk behandling i K-styre.

Forhandlingsutvalg (lønnspolitisk utvalg)

Skjønnsnemd

SIO Vertskommunenemnd

KonSek - representantsskapet

Regionrådet - Orkdalsregionen

Barn- og unges representasjon i planutvalg

Representant for oppvelgingsutv. for konfliktmeglere

Revisjon Midt-Norge SA

Laster...